VidhayPravesh Std-1

VidhayPravesh (વિદ્યાપ્રવેશ)
Schools

40554

13905

Teachers

146642

244292

Students

6115428

5235223